top of page

Undersökningar

människor går

Med hjälp av svaret på dessa enkätfrågor och data om vårdtillfällen sista året delas deltagarna sedan i i 4 grupper om förväntat vårdbehov. (Stort vårdbehov, måttligt vårdbehov, inga vårdbehov och okänt vårdbehov)

 

Ur varje sådan grupp gjordes ett slumpmässigt urval. Fler personer ur grupperna med större vårdbehov än de utan förväntat vårdbehov inkluderades. Sammanlagt 3064 personer erbjöds att delta i den noggranna hälsoundersökningen som pågick under 2 dagar Tabell 1).

Figur 1. Urvalsproceduren i REBUS undersökningen.( International Journal of Epidemiology 1998:27:194-198)

 

 Klinisk undersökning och registrering

Det kliniskt undersökta materialet omfattar ca 2500 av de 3064 inkluderade personerna.Vissa undersökningar gjordes bara på ett delurval. T ex tandläkarundersökningen utfördes på hälften av deltagarna

 

Tabell 1. Urvalsproceduren i REBUS undersökningen (International Journal of Epidemiology 1998:27:194-198)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lång uppföljning

Personerna i studien har sedan kunnat följas såväl vid enstaka nya hälsokontroller som i dödorsaks, patient och cancer register.

REBUS-undersökningen 1993

 

För REBUS-undersökningen 1993 vid Arbetsmiljöinstitutet gjordes urval bland de som deltagit i REBUS-undersökningen 1970. Deltagarna skulle vara 58 år under år 1993, d.v.s. födda 1935 eller senare. 1165 personer uppfyllde dessa kriterier och kunde också hittas i DAFA-Spars register över folkbokförda.

Därefter uteslöts personer som vid REBUS-undersökningen 1970 befanns ha sjukdomar och/eller sociala tillstånd som antogs allvarligt minska möjligheten till normalt deltagande i arbetslivet.
Bland resterande 920 personer valdes samtliga individer ut från de tre första etapperna i Rebus 1970. Ur den fjärde och sista etappen gjordes ett slumpmässigt urval på 128 personer. På detta sätt valdes totalt 783 personer ut för deltagande i Rebus 1993. Av de 783 kallade kom 484 (62 %) att delta.

 

För närmare beskrivning av urvals- och kallelseprocedur samt deltagande i REBUS-93 se nedanstående rapport!

 

Dan Hultgren, Max Köster, Åsa Kilbom. Deskriptiva data om REBUS-studien, Arbetslivsrapport 1996:3, Arbetsmiljöinstitutet 1996 (sid 1-27)

Här finns en rapport från 

Arbetslivsinstitutet från 1996:
 

"Deskriptiva data om REBUS-studien"

författad av Dan Hultgren, Max Köster och Åsa Kilbom

bild 1.jpg
bild 2.jpg
Urval
 

REBUS undersökningen 1970

 

Material 

Rehabiliteringsbehovsundersökningen (REBUS) genomfördes 1969-1970 av Stockholms läns landsting i samarbete med Karolinska institutet. Ett slumpmässigt urval av personer 18-65 år fick genomgå en hälsoundersökning med läkarunderökning, blodprover, tandläkarundersökning, ögonundersökning, arbetsprov, spirometri, personlighets och IQ test. EKG, psykiaterintervju. social intervju mm.

 

Urval 

Ur befolkningen i Stockholms län  (exklusive Stockholms stad) om 450 000 individer  i åldrarna 18-64 år gjordes ett slumpmässigt urval. Proportionellt fler yngre än äldre deltagare inkluderades i undersökningen. De 3 åldersgrupperna 18-25 år, 26-45 år och 46-65 år viktades i proportionerna 3:2:1 så att sammanlagt 32185 personer inkluderades i undersökningen (Figur 1). Dessa fick besvara en postenkät med 30 allmänna hälsofrågor

bottom of page