top of page

Undersökningar

Psykiatriska och Sociala data

Psykiatriska undersökningen utfördes av psykiatriker och den sociala "anamnesen" utfördes av socialarbetare. Projektet syftade till att kartlägga Somatiska, psykiatriska och sociala vårdbehov separat.

Målet för den psykiatriska undersökningen var att kartlägga förekomsten av psykiatriska symptom och problem, och på basis av dessa uppgifter, tillsammans med observationer, dels göra en diagnostisk bedömning och dels avgöra om det förelåg vårdbehov.

Undersökningen gjordes av två psykiatriker som intervjuade deltagarna med hjälp av ett semi-strukturerat intervjuschema innehållande specificerade psykiatriska symptom som är vanliga bland patienter samt fasta frågor kring vårdkonsumtion och problem. Den första delen av intervjuerna behandlade anamnetiska data, om aktuella och tidigare nervösa besvär, vård och behandling. En checklista kring tjugo psykiatriska symptom användes likaså, tillsammans med observationsvariabler (psykstatus). Avsnittet om nuvarande och tidigare problem rörde områdena arbete, familj, skolgång och uppväxtmiljö. Sist följde ett frågebatteri kring narkotika och alkoholvanor samt medicinska och sociala komplikationer och vårdtillfällen. Intervjuerna varade från en halvtimme till flera timmar.

Undersökarens beskrivning av den undersökte omfattade ett skattningsschema kring emotionella och kognitiva störningar, t.ex. stämningsläge, ångestnivå, psykomotorik, emotionell kontakt, tanke- och perceptionsstörningar och intellektuell reduktion.

Klassifikationen av psykiska sjukdomar gjordes utifrån den svenska versionen av International Classification of Disease version 8 (ICD-8) och totalt 36 diagnoser användes. Skattningen av funktionsnedsättningen (insufficiens) gjordes i en tregradig skala (lätt, medelsvår och svår grad) utifrån framförallt förmåga att fungera socialt (arbete, familj, fritid). Vårdbehoven klassificerades utifrån flera kategorier av öppen- och slutenvård där öppenvård specificerades utifrån specialist- och allmänläkarnivå.

För delar av REBUS gjordes i samband med den psykiatriska undersökningen även ett personlighetstest och intelligenstest. Personlighetstestet utgjordes av Cesarec Marke Personality Scheme (CMPS), den svenska versionen av Edwards Personal Preference Schedule (EPPS) vilken är baserad på Murrays teori om psykogena behov. Intelligenstestet utgjordes av SRB-testet ur Dureman-Sälde test battery: Synonymer (verbal förmåga), Figurklassifikation (logisk förmåga) och Blockprovet (spatial förmåga).

bottom of page