Aktuell forskning

Nya sätt att hos tandläkaren identifiera individer med risk för benskörhetsfrakturer och allmän skörhet.

Projektansvarig

Helena Salminen, läkare, docent.  Sektionen för allmänmedicin och primärvård, NVS samt Akademiskt primärvårdscentrum, Karolinska Institutet

 
Kontaktperson

Charlotta Elleby, tandläkare. charlotta.elleby@sll.se

Doktorand på sektionen för allmänmedicin och primärvård, NVS, Karolinska Institutet. 

Medicinsk tandvård Stockholms sjukhem,

Akademiskt centrum för äldretandvård
 

Övriga forskare i projektet:


Pia Skott, tandläkare, forskningschef, Folktandvården Stockholm, 
Akademiskt centrum för äldretandvård

Holger Theobald, läkare, docent. Karolinska Institutet, Dalens vårdcentral,

Sven Nyrén, läkare, docent. Karolinska Institutet, Karolinska sjukhuset,

Grethe Jonasson, tandläkare, docent. Sahlgrenska Akademin, Folktandvården VG region,

Bakgrund

Skandinavien har högsta förekomsten i världen av benskörhetsfrakturer och man räknar med att i Sverige kommer varannan kvinna och var femte man att drabbas under sin livstid, med ökad risk vid hög ålder. Dessa frakturer kostar det svenska samhället över 10 miljarder kronor per år och orsakar stort lidande för de drabbade. Eftersom benskörhet inte ger några symtom före en fraktur är det svårt att identifiera personerna innan dess.

Tidigare studier har visat att gles struktur av underkäkens trabekulära ben kan kopplas till ökad frakturrisk genom visuell bedömning av intraorala röntgenbilder.

En stor del av befolkningen i Sverige går regelbundet till tandläkaren vilket skulle kunna utnyttjas för en eventuell screening eller forskningsprojekt.

 
Syfte

Att hitta en tillförlitlig metod som kan användas av allmäntandläkare för att kunna identifiera patienter med hög risk att drabbas av benskörhetsfrakturer, innan fraktur uppstått, så att de kan hänvisas till vården för vidare utredning och eventuell förebyggande behandling.

Metoder

Vi kommer att använda intraorala röntgenbilder som togs 1970-90 inom den s.k. REBUS–studien, (Rehabiliteringsbehovs undersökningen) på ett randomiserat urval av befolkningen i Stockholms län som 1970 var 18-65 år. De ca 1250 personerna är en del av en drygt 30.000 stor kohort som besvarade postenkäter om sin hälsa och socio-ekonomiska situation. Bedömning av trabekelstruktur görs visuellt och med två datoriserade program för automatisk beräkning av benskörhetsrisk. Den första är Jaw-X från Boneprox® och den andra är ett mjukvaruprogram från Medimaps® som är under utveckling. Från Socialstyrelsen hämtas frakturdata från 1970 fram till idag, och de kopplas till resultaten av de mätningar av trabekelstruktur som gjorts med de olika metoderna. Detta ger möjlighet till en uppföljningstid på över 40 år. Vi kommer också att studera enkätsvaren från den stora kohorten och koppla dessa till data från Socialstyrelsen om frakturer och allmän skörhet.

Resultat

Ej ännu.

 

 

English summary

 

Project title

New ways of identifying individuals at risk of frailty and fragility fractures in the dental surgery

 

Responsible for the project

Helena Salminen, MD, PhD, Associate Professor, Division of Family Medicine and Primary Care, NVS, KI

 

Contact

Charlotta Elleby, DDS, doctoral student. charlotta.elleby@sll.se 

Background

Scandinavia has the highest incidence of fragility fractures in the world, and in Sweden 50% of the women and 20% of the men are expected to have a fragility fracture during their life time, the risk increasing with age. These fractures cost the Swedish society over SEK 10 billion per year and cause great suffering of the patients. Because osteoporosis does not present any symptoms before fracture occurs, it’s difficult to identify the persons at risk before then.

Earlier studies have shown a correlation between sparse trabeculation in the mandible and an elevated fracture risk when assessing intraoral radiographs.

A large part of the inhabitants in Sweden regularly visit the dentist, which could be used for screening or research projects.

 

Aim

To find a method possible to use in the general dental surgery to identify patients with a high risk of having fragility fractures, before fracture occurs, so they can be referred for further investigation or preventive treatment.

 

Methods

We are going to use intraoral radiographs from the REBUS-study, a study to investigate the need of rehabilitation of the population of Stockholm in 1970 to 1990. The 1250 participants come from of a cohort of over 30 000 individuals who were 18-65 years old in 1970 and answered questionnaires about their health and their socio-economic situation.

The assessment of the trabecular structure is going to be done visually and with two software programs. The first one is from Boneprox® and the second one under development by Medimaps®.

The results are going to be correlated to fracture data from 1970 to 2016 obtained from the Swedish National Patient Register, resulting in a follow-up of over 40 years.

We are also going to study the responses in the questionnaires and find if there are correlations to fragility fractures and frailty in the data obtained from the Swedish National Patient Register

 

Results

Not yet available

Senast uppdaterad 2019-02-01, Skapad av: Jesper Dalum

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now